PTSS na bevalling

U kunt hier algemene informatie vinden over PTSS na bevalling

Wat is een bevallingstrauma? 
Posttraumatische stress-stoornis DSCF2026(PTSS) is een angststoornis die kan ontstaan na het meemaken van een traumatische gebeurtenis. De meest kenmerkende symptomen van PTSS na bevalling zijn herbeleving van een gebeurtenis, vermijding van situaties die doen herinneren aan de traumatische gebeurtenis en verhoogde prikkelbaarheid. Sinds medio jaren ’90 zijn er wetenschappelijke publicaties waarin wordt aangegeven dat de bevalling ook een traumatische gebeurtenis kan zijn die mogelijk leidt tot het ontwikkelen van een posttraumatische stress-stoornis of hieraan gerelateerde klachten.

PTSS is de term voor een reeks normale reacties op een traumatische, enge of slechte ervaring. Het is een stoornis die kan optreden na het meemaken of bijwonen van levensgevaarlijke gebeurtenissen. Gewoonlijk denkt men hierbij aan situaties zoals oorlog, natuurrampen, terreuraanslagen, ernstige ongelukken of persoonlijke gewelddadige aanvallen zoals verkrachting. Een traumatische ervaring kan echter elke gebeurtenis betreffen waarbij het leven onder dreiging staat of er een risico voor ernstige verwonding is voor een individu of een verbonden persoon (bv. hun baby).

Tegenwoordig wordt erkend dat posttraumatische stress-stoornis ook een gevolg van een traumatische bevalling kan zijn.

Wie overkomt een bevallingstrauma?
Het is duidelijk dat sommige vrouwen tijdens hun bevallingsproces (zowel tijdens de zwangerschap als direct na de geboorte) gebeurtenissen beleven die elk normaal persoon zouden kunnen traumatiseren.

Voor andere vrouwen zijn het niet de sensationele of dramatische gebeurtenissen die een bevallingstrauma veroorzaken, maar factoren zoals het verlies van controle, verlies van waardigheid, vijandelijke of moeilijke houding van mensen in hun omgeving, het gevoel niet gehoord te worden of het niet volledig geïnformeerd zijn over uitgevoerde medische procedures.

Er zijn bepaalde risicofactoren voor PTSS na bevalling, welke een complexe samenstelling zijn van objectieve (bv. soort bevalling) en subjectieve (bv. gevoel van controleverlies) factoren. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om de volgende factoren:

Medisch verloop van de zwangerschap en bevalling

 • Spoedkeizersnede
 • Kunstverlossing (vacuüm/ tang)
 • Zwangerschapscomplicaties (bijvoorbeeld vroeggeboorte, pre-eclampsie, zwangerschapsvergiftiging)

 

Ervaring van de bevalling

 • Weinig steun ervaren van zorgverleners
 • Weinig steun van partner
 • Dissociatie tijdens de bevalling
 • Gevoel van controleverlies
 • Negatieve emoties
 • Duur van de bevalling (kort of juist zeer lang)
 • Zeer pijnlijke bevalling

Psychosociale factoren

 • Eerder trauma (met name seksueel misbruik/ geweld)
 • Depressie tijdens de zwangerschap of na de bevalling
 • Ernstige angst voor de bevalling
 • Niet goed met stress kunnen omgaan

Veel vrouwen die geen PTSS hebben lijden wel aan een aantal van de symptomen van PTSS na het meemaken van een moeilijke bevalling. Dit kan leiden tot echte, lange termijn problemen – deze vrouwen hebben ook ondersteuning nodig.

Ook partners of andere aanwezigen kunnen getraumatiseerd raken door een bevalling.

Wat maakt PTSS na bevalling anders?
Het is misschien lastig om te begrijpen hoe iets ‘natuurlijks’ als een bevalling traumatiserend kan zijn. Echter is al jaren duidelijk dat vrouwen intense psychologische stress kunnen ervaren na hun bevalling. Helaas voelen vrouwen met een bevallingstrauma zich vaak geïsoleerd en afgezonderd van andere moeders. Vaak komt dit omdat er gevoelsmatig een groot verschil zit tussen hun bevallingservaring en die van andere vrouwen. Ook wordt het vaak niet begrepen door de maatschappij, die de psychologie achter een traumatische ervaring niet begrijpt en bovendien verwacht dat vrouwen hun bevallingservaring snel verwerken.

Dit leidt ertoe dat vrouwen die door een bevallingstrauma zijn getroffen vaak geen aanknopingspunt voor begeleiding vinden, omdat andere vrouwen, die geen traumatische bevalling mee hebben gemaakt, het lastig vinden om te begrijpen van welke invloed een slechte bevalling kan zijn. Als gevolg hiervan voelen getroffen vrouwen zich alleen en depressief omdat zij het gevoel krijgen ‘zwakker’ te zijn dan andere vrouwen vanwege hun onvermogen om hun bevallingservaring te vergeten. Sommigen voelen zich hierdoor enorm schuldig.

Dit is een vreselijke last voor vrouwen om te dragen en dit beïnvloedt hun leven in sterke mate. De natuur van PTSS betekent dat het constante peinzen over de bevallingservaring buiten de controle van getroffenen ligt – dit wordt echter keer op keer fout begrepen, zelfs door gezondheidsspecialisten. Ongelukkigerwijs kunnen de relaties van deze vrouwen met vrienden en familie onder de ontbrekende begeleiding en hun afscheiding van anderen lijden. Veel vrouwen voelen zich bijvoorbeeld heen en weer getrokken tussen hun wens om meer kinderen te krijgen en hun vastberadenheid om een volgende zwangerschap te voorkomen. Het is ook mogelijk dat ze de interesse in seks kwijt raken en deze problemen spanning veroorzaken in hun relatie.

Zorgwekkend is dat er ook aanduidingen zijn dat vrouwen medische behandelingen, zoals uitstrijkjes, vermijden. Voor veel vrouwen bestaat de grootste zorg in de dagelijkse moeilijkheden die zij tegenkomen bij het hechten met hun baby. Mogelijk wordt de baby namelijk gezien als een constante herinnering aan het ondergane trauma.

Het doel van deze website is om vrouwen ondersteuning te bieden en hen te laten zien dat zij verreweg niet alleen zijn. Door samen te werken en vrouwen een stem te geven hopen wij de handelwijzen die bijdragen aan bevallingstrauma’s te veranderen.

Is PTSS na bevalling niet gewoon postpartum depressie?
Nee. PTSS kan overlappen met postpartum depressie (PPD) omdat sommige symptomen hetzelfde zijn, maar de twee diagnoses staan los van elkaar en moeten apart worden behandeld. Op grond van het missende bewustzijn over dit probleem worden veel vrouwen helaas foutief met postpartum depressie gediagnosticeerd en krijgen vervolgens medicatie voorgeschreven die weinig of niet helpt. Vrouwen vertellen ons vaak dat hun zorgaanbieders hen vertellen door te gaan met hun leven en blij te zijn dat ze een gezonde baby hebben. Deze reacties laten helaas een groot misverstand over de aard van PTSS na bevalling zien, en dit kan de gevoelens van schuld en isolatie die deze vrouwen al voelen nog verergeren. Vrouwen kunnen eindigen met recepten voor anti-antidepressiva, simpelweg omdat de artsen hun daadwerkelijke aandoening niet begrijpen.

Het is echter belangrijk om te vermelden dat een depressie wel hand in hand met bevallingstrauma kan gaan – niet iedereen krijgt dus per se een foute diagnose. Als je een recept voor antidepressiva hebt gekregen, kan dit dus wel een geschikte aanpak zijn voor jouw persoonlijke omstandigheden. Indien je je (op welke wijze dan ook) zorgen maakt over deze kwestie, bespreek dit dan met je zorgverlener voor verder advies. Lijkt deze niet op de hoogte te zijn van PTSS na bevalling of het feit dat dit een speciale behandeling vereist, zoek dan een behandelaar die je wel kan helpen of verwijs naar onze website.

Lees verder over PTSS na bevalling: De symptomen van een bevallingstrauma

What is Birth Trauma? (English version)

What is Birth Trauma?

When we talk of birth trauma, we mean Post Traumatic Stress Disorder (PTSD) that occurs after childbirth. We also include those women who may not meet the clinical criteria for PTSD but who have some of the symptoms of the disorder.

PTSD is the term for a set of normal reactions to a traumatic, scary or bad experience. It is a disorder that can occur following the experience or witnessing of life-threatening events. We usually recognize these as things like military combat, natural disasters, terrorist incidents, serious accidents, or violent personal assaults like rape. However, a traumatic experience can be any experience involving the threat of death or serious injury to an individual or another person close to them (e.g. their baby) so it is now understood that Post Traumatic Stress Disorder can be a consequence of a traumatic birth.

Characteristic features of PTSD include:

An experience involving the threat of death or serious injury to an individual or another person close to them (e.g. their baby).
A response of intense fear, helplessness or horror to that experience.
The persistent re-experiencing of the event by way of recurrent intrusive memories, flashbacks and nightmares. The individual will usually feel distressed, anxious or panicky when exposed to things which remind them of the event.
Avoidance of anything that reminds them of the trauma. This can include talking about it, although sometimes women may go through a stage of talking of their traumatic experience a lot so that it obsesses them at times.
Bad memories and the need to avoid any reminders of the trauma, will often result in difficulties with sleeping and concentrating. Sufferers may also feel angry, irritable and be hyper vigilant (feel jumpy or on their guard all the time).
It is important to remember that PTSD is a normal response to a traumatic experience. The re-experiencing of the event with flashbacks accompanied by genuine anxiety and fear are beyond the sufferer’s control. They are the mind’s way of trying to make sense of an extremely scary experience and are not a sign individual ‘weakness’ or inability to cope.

Who gets Birth Trauma?

‘Birth trauma is in the eye of the beholder’
– Cheryl Beck (Nursing Research January/February 2004 Vol 53, No.1)

It is clear that some women experience events during childbirth (as well as in pregnancy or immediately after birth) that would traumatise any normal person.
For other women, it is not always the sensational or dramatic events that trigger childbirth trauma but other factors such as loss of control, loss of dignity, the hostile or difficult attitudes of the people around them, feelings of not being heard or the absence of informed consent to medical procedures.

Research into the area is limited and, to date, it has largely focused on the importance of the type of delivery. It is clear however, that there are risk factors for Post Natal PTSD which include a very complicated mix of objective (e.g. the type of delivery) and subjective (e.g. feelings of loss of control) factors. They include:

 • Lengthy labour or short and very painful labour
 • Induction
 • Poor pain relief
 • Feelings of loss of control
 • High levels of medical intervention
 • Traumatic or emergency deliveries, e.g. emergency caesarean section
 • Impersonal treatment or problems with the staff attitudes
 • Not being listened to
 • Lack of information or explanation
 • Lack of privacy and dignity
 • Fear for baby’s safety
 • Stillbirth
 • Birth of a damaged baby (a disability resulting from birth trauma)
 • Baby’s stay in SCBU/NICU
 • Poor postnatal care
 • Previous trauma (for example, in childhood, with a previous birth or domestic violence)
 • In addition, many women who do not have PTSD, suffer from some of the symptoms of PTSD after undergoing difficult birth experiences and this can cause them genuine and long-lasting distress. These women are also in need of support.

Finally, men who witness their partner’s traumatic childbirth experience may also feel traumatised as a result. Please see our ‘partners’ section

What is different about Post Natal PTSD?

It is, perhaps, difficult to understand how a process as seemingly ‘natural’ as childbirth can be traumatising but it has been clear for many years that women can suffer extreme psychological distress as a consequence of their childbirth experience for a complex variety of reasons which are frequently related to the nature of delivery. Unfortunately, the difference between the common perception of childbirth and some women’s experience of it means that women who suffer Post Natal PTSD symptoms frequently find themselves very isolated and detached from other mothers. They also find themselves without a voice in a society which fails to understand the psychology of childbirth and which therefore expects mothers to get over their birth experience very quickly.

Consequently, women affected by Postnatal PTSD often find that there is nowhere to turn for support because even other mothers, who have not had traumatising births, can find it hard to understand how affecting a bad birth can be. This can make sufferers lonely and depressed as they often feel they are somehow ‘weaker’ than other women because they are unable to forget their birth experience, despite being told by others to ‘put it behind them’. They may feel incredibly guilty as a result.

This is a terrible burden for women to shoulder and one which profoundly affects their lives. The nature of PTSD means that constant ruminating on the birth experience is beyond the sufferer’s control but this is constantly misunderstood, even by health care professionals. Unfortunately, for women suffering from Postnatal PTSD, their detachment from others and the lack of support provided to them can mean that relationships with friends and family may deteriorate. For example, many women end up feeling torn between their desire for more children and their determination to avoid another pregnancy. They may also lose interest in sex and these problems can place a great strain on relationships.

Worryingly, it is suggested that women may also try and avoid medical treatments like smear tests.

For many women, their greatest concern is the day to day difficulties they encounter bonding with their baby who may be viewed as a constant reminder of the trauma they have experienced.

The BTA aims to tackle this isolation by offering women much needed support and showing them that they are far from alone. By working together and providing women with a voice, we hope that we can help change those practices which contribute to Postnatal PTSD.

Isn’t this just Post Natal Depression?

No. PTSD can overlap with Post Natal Depression (PND) as some of the symptoms are the same, but, the two illnesses are distinct and need to be treated individually.

Unfortunately, because awareness of this issue is generally poor, many women are wrongly diagnosed with Post Natal Depression and are prescribed medication that may do little, or nothing, to help their situation. Women tell us that they are frequently told by their health care professionals that they should try and ‘move on’ with their lives or that they should just be grateful that they have a healthy baby. Unfortunately, this type of reaction shows a gross misunderstanding of the nature of Post Natal PTSD and may actually exacerbate the feelings of guilt and isolation that women already feel. Women may then end up with prescriptions for anti-depressants, simply because doctors do not understand the disorder.

However, it is important to note that depression can go hand in hand with Postnatal PTSD, so not everyone is misdiagnosed and if you have been prescribed anti-depressants, this may well be an appropriate course of action for your particular circumstances. If you are concerned about this issue in any way, you must speak to your health professional (e.g. GP or Health Visitor) for further advice. Please show them a copy of our leaflet if they appear to be unaware of Post Natal PTSD or the fact that it requires specialised treatment.